Zapraszamy Państwa na XXVI Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 31 marca 2017r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Braniewo dnia 31 marca 2017 roku:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z działką gruntu położoną w obrębie Wola Lipowska.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia sieci kanalizacyjnej Maciejewo-Lipowina i sieci wodociągowej Zakrzewiec-Maciejewo.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przekazywanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania: ,,Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra ".
 12. Przerwa 15 minut.
 13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Razem w Przyszłość” i zabezpieczenia środków na realizację projektu „Razem w Przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie RPWM RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
 15. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2017-2025.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa