INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

Urząd Gminy Braniewo przystąpił do projektu „Wzrost jakości usług publicznych w urzędach administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania”. ISO 9001

 

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”,  Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.  Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej.

Celem ogólnym projektu jest poprawa zarządzania  i wzrost jakości usług publicznych świadczonych na rzecz klientów oraz wzrost zaufania społecznego w 3 urzędach administracji samorządowej na szczeblu urzędów gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj. :

- wdrożenie systemu zarządzania jakością  prowadzące do poprawy efektywności pracy,

- uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością wg normy ISO 9001,

- wprowadzenie przejrzystych procedur świadczenia usług,

- wzbudzenie zainteresowania urzędników nowymi metodami pracy i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień obsługi klientów,

- wdrożenie skutecznych form komunikacji z klientem odpowiadającym na potrzeby lokalnych społeczności i skutecznych metod komunikacji wewnętrznej,

- wprowadzenie metod badania satysfakcji klienta i pracowników,

- przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędów,

- wzrost prestiżu urzędu z uwagi na posiadane certyfikatu ISO 9001.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii