INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Urząd Gminy Braniewo oferuje wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie Gminy Braniewo.

Wsparcie ze strony urzędu:

 • przygotowanie oferty inwestycyjnej
 • pomoc w załatwieniu procedur administracyjnych
 • udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi;
 • organizacja wizyt inwestora w terenie;
 • organizacja spotkań z Wójtem;
 • informowanie n.t. innych urzędów i instytucji administracji publicznej właściwych dla obszaru gminy Braniewo.

Osoby do kontaktu:

 • Obsługa Inwestora - Jakub Bornus tel. 55 644 03 03, 609 901 429
 • Obsługa Inwestora – Anna Kapusta tel. 55 644 03 12
 • sprzedaż i dzierżawa gruntów, zagospodarowanie przestrzenne: Renata Szałaj tel.: +48 55 644 03 21   
 • podatki i ulgi: tel.: +48 55 644 03 05 Halina Kazubek

Wsparcie regionalne

Kontakt do COIE w województwie warmińsko-mazurskim:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
tel. +48 89 521-91-80, +48 89 521-91-90, +48 89 521-91-95,
fax. +48 89 521-91-79
http://warminsko-mazurskie.coie.gov.pl/pl/

Adres punktu informacyjnego:
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, pokój 22


Adres korespondencyjny:
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Wsparcie krajowe

Rządowy program pod nazwą : Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 ma za zadanie podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej gospodarki poprzez  wspieranie inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć pod linkiem:
http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

Stabilność oraz probiznesowe nastawienie władz lokalnych to filary przyjaznego klimatu inwestycyjnego.  Jednym z podstawowych działań związanych z planowaniem inwestycji jest wybór właściwej lokalizacji oraz właściwa ocena potencjału gospodarczego. W tym zakresie Urząd Miejski zapewnia szerokie wsparcie i pomoc. Przedstawiciel Urzędu opiekujący się przedsiębiorcą w czasie przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszymy Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji projektu. Wspierając dostarczamy szczegółowe plany oraz kompleksowe informacje dotyczące otoczenia gospodarczo-prawnego. Inwestorzy otrzymują konkretną wiedzę i odpowiednie narzędzia znacznie usprawniające przebieg przedsięwzięcia. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej mogą liczyć na szeroki wachlarz wsparcia w ramach opieki poinwestycyjnej.


Wsparcie lokalne

 1. Stabilna polityka finansowa
 2. Profesjonalna pomoc w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych
 3. Część terenów objęta jest patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co świadczy, że grunty są dobrze przygotowane i korzystnie zlokalizowane, a  zgodnie z zapisami porozumienia, w przypadku znalezienia inwestora  we wskazanym obszarze, zostanie uruchomiona procedura objęcia gruntów granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Wsparcie regionalne
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wsparcia regionalnego dla inwestujących w województwie kujawsko-pomorskim uzyskać można w Centrum Obsługi Inwestora działającym przy kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/static.php?lang=pl&pierwszy=107

Wsparcie krajowe

Rządowy program pod nazwą : Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 ma za zadanie podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej gospodarki poprzez  wspieranie inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć pod linkiem:
www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki

 

Informacje o wsparciu dla inwestora w Polsce
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
 
 
Forma wsparcia
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
 
Beneficjenci
 
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

    1.  sektor motoryzacyjny,
    2.  sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
    3.  sektor lotniczy,
    4.  sektor biotechnologii,
    5.  sektor rolno-spożywczy,
    6.  sektor nowoczesnych usług,
    7.  działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
 
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
 
Wysokość wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji zależy m.in. od:

    •  liczby nowych miejsc pracy,
    •  wysokości nakładów inwestycyjnych na jedno miejsce pracy,
    •  lokalizacji.
W ramach Systemu są wspierane wyłącznie projekty inwestycyjne, których realizacja w Polsce jest uwarunkowana otrzymaniem grantu finansowego z budżetu państwa.
Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Gospodarki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.
Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Systemie.

Procedura udzielania wsparcia:

 1. Inwestor składa do PAIiIH informację o planowanym projekcie na standardowym formularzu, podpisanym przez upoważnionych do reprezentacji przedstawicieli inwestora.
 2. PAIiIH dokonuje analizy przedstawionych przez inwestora informacji oraz przedkłada Przewodniczącemu Zespołu informację o projekcie oraz propozycję oferty wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem.
 3. Zespół rekomenduje udzielenie wsparcia i przekazuje rekomendację do Ministra Gospodarki w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia.
 4. PAIiIH informuje inwestora o rekomendacji Zespołu. Inwestor podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 5. Po przyjęciu oferty przez inwestora, występuje on do Ministra Gospodarki o wydanie listu intencyjnego o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
 6. Minister Gospodarki wysyła do inwestora list intencyjny o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
 7. Minister Gospodarki zawiera z inwestorem umowę o udzielenie wsparcia.
   
   
  Procedura przyznania wsparcia może ulec wydłużeniu w przypadku aplikowania dodatkowo o inne niż grant rządowy instrumenty wsparcia (zwolnienie podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz / lub granty z funduszy strukturalnych UE).
   
   
  Pomoc publiczna
  Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu począwszy od 1 lipca 2014 r. jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielone po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
   
   
  Kontakt
  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 
  ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
  Fax: +48 22 334 9889

  e-mail dla inwestorów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii