INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Dlaczego warto tu inwestować

Do mocnych stron zalicza się charakterystyczne zasoby, kwalifikacje lub dobre strony zgodnie z potrzebami rynku. W gminie Braniewo do mocnych stron zaliczyć należy:

 

 • przygraniczne położenie (położenie przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim),granica Unii Europejskiej, naturalną granicą  Gminy Braniewo jest Zalew Wiślany)
 • dostęp do Morza Bałtyckiego
 • korzystne warunki krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne
 • wolna rolnicza przestrzeń produkcyjna i korzystne warunki agroklimatyczne
 • wolna inwestycyjna przestrzeń gospodarcza
 • pozytywne rezultaty działań gospodarczych opartych na lokalnych surowcach
 • znaczne rezerwy taniej roboczej
 • możliwość rozwoju produkcji energii odnawialnej
 • położenie przy trasach międzynarodowych przejść granicznych i odbudowanie zerwanych mostów na trasie Elbląg-Grzechotki ( obrze rozwinięty system komunikacji drogowej oparty o system dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zapewniający powiązania poszczególnych miejscowości z siedzibą gminy, powiatu i województwa. Głównym powiązaniem gminy z gminami sąsiednimi oraz sąsiednimi jednostkami miejskimi i województwem są drogi krajowe: nr S22, nr 54 oraz drogi wojewódzkie nr 507 i nr 504),
 • możliwość wykorzystania wód termalnych
 • pozytywny bilans migracji ludności
 • różnorodność narodowa i etniczna
 • korzystny stan powietrza atmosferycznego i brak uciążliwości spowodowanej hałasem posiadanie wolnej bazy dla edukacji rezerw siły roboczej i pozytywny klimat dla podejmowania inicjatyw edukacyjnych.
 •   kompleksowa obsługa inwestora oraz pomoc władz w całym procesie inwestycji,
 •   duży potencjał siły roboczej,
 •   dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna ( dostęp do bocznic kolejowych oraz terminali przeładunkowych)

 

 

Atrakcje i uroki regionu:

Przystań żeglarska w Nowej Pasłęce zlokalizowana na wschodnim brzegu rzeki Pasłęki przystań, została oddana do użytku w 2012 roku. Przystosowana jest do stałego cumowania blisko 40 jachtów. Żeglarze mają do dyspozycji slip oraz około stu metrów oświetlonego, umocnionego nabrzeża, wyposażonego w  odbojnice, y-bomy  i urządzenia cumownicze. Odcinek nabrzeża w pobliżu mostu zwodzonego, przystosowany jest do cumowania burtą większych jednostek.

Atrakcja przyciąga wielu turystów i jest dumą mieszkańców. Wykorzystując istniejący potencjał,     w Nowej Pasłęce organizowane są Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego. Zjawiskowe wydarzenie odbywające się corocznie na wodach Zalewu Wiślanego, wpisało się już w tradycję Gminy Braniewo. Zimą zaś, Zalew jest niesamowitym miejscem do organizacji rajdów bojerowych.

Między innymi dzięki tej inwestycji, Gmina otrzymała tytuł „Wzorowej Gminy”,                                         w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Europa Press Media”. Gmina Braniewo zaprezentowała inwestycje zrealizowane w zakresie TURYSTYKI. Wysoko oceniona została znacząca poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz stworzenie przyjaznego wizerunku Nowej Pasłęki.

Gmina otrzymała również nagrodę „Przyjaznego Brzegu” za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów.

 

Obszar gminy Braniewo cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Teren ten przynależy do tzw. „Zielonych Płuc Polski" - północno-wschodniego fragmentu kraju o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym środowisku naturalnym . Szata roślinna na przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się różnorodnego pod względem gatunkowym świata zwierzęcego.

Duże znaczenie dla zachowania bogactwa występujących tu gatunków roślin, zwierząt i grzybów mają obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody.

Gmina Braniewo położona jest w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, u ujścia dwóch rzek: Pasłęki i częściowo Baudy. Jest to gmina przygraniczna leżąca nad Zalewem Wiślanym .

Według podziału fizyczno geograficznego gmina Braniewo leży na Wybrzeżu Staropruskim, Równinie Warmińskiej i skraju Wzniesień Górowskich.

Rezerwaty

Ostoja bobrów na rzece Pasłęce – rezerwat ssaków, rozciągający się na terenie gmin: Wilczęta, Płoskinia, Braniewo i Pieniężno, przedmiotem ochrony są w nim stanowiska bobrów, zaliczony do sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Rezerwat torfowiskowy turzycowo-mszysty Cielętnik, położony w gminie Braniewo, chroniący stanowisko brzozy niskiej.

Obszary Chronionego Krajobrazu i Natura 2000

Na terenie gminy Braniewo występuje:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego,

gdzie obwiązują zasady i ograniczenia określone w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie:

 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy;
 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki;
 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego.

 

Największe atrakcje turystyczne gminy i okolic (gminy ościenne) w kontekście spędzania wolnego czasu:

- przystań żeglarska w Nowej Pasłęce

- kościół pw. Świętej Rodziny w Żelaznej Górze

- kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce

- ruiny pałacu w Lipowinie wzniesionego w pierwszej poł. XVIII w.

- ruiny pałacu w Rudłowie wzniesionego w pierwszej poł. XVIII w.

- pałac w Podleśnym z 1890 r.

- Szlak Kopernikowski–pieszy szlak turystyczny biegnący głównie przez  miejsca związane z pobytem i pracą Mikołaja Kopernika

- Transgraniczny Szlak Rowerowy R64–szlak, którego część przebiega przez Frombork, Różaniec, Nową Pasłękę, Ułowo i Braniewo

- Rezerwat torfowiskowy Cielętnik

- Ostoja bobrów na rzece Pasłęce

- Kościół św. Trójcy w Braniewie

- Bazylika  pw. św. Katarzyny w Braniewie

- Sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie

- Gotycka baszta zamkowa w Braniewie

- Spichlerz pochodzący z XVII wieku znajdujący się przy ulicy Portowej w Braniewie

- Klasztor Sióstr Katarzynek w Braniewie

- Wzgórze Katedralne we Fromborku

- Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku.

- Gotycka Wieża Kopernika we Fromborku, w której znajduje się obecnie planetarium.

- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

- Muzeum Misyjno - Etnograficzne na terenie Domu Misyjnego księży werbistów w Pieniężnie.

- Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy”


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii