INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest agencją promocji inwestycji, mającą na celu promocję Polski w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem promocji polskiej gospodarki oraz napływu zagranicznych inwestycji do Polski. Działa jako spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Pod względem merytorycznym Agencja nadzorowana jest przez Ministerstwo Rozwoju.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oferuje bezpłatne usługi obejmujące, m.in.:

  • pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji w Polsce,
  • organizację wizyt inwestorów w potencjalnych lokalizacjach,
  • informowanie na temat otoczenia prawno – gospodarczego,
  • informowanie o dostępnych zachętach inwestycyjnych,
  • ułatwianie kontaktów z władzami centralnymi oraz lokalnymi,
  • identyfikację dostawców oraz kontrahentów,
  • opiekę poinwestycyjną dla inwestorów (wsparcie reinwestycji firm w Polsce).

Szczegółowe informacje  na stronie internetowej:

 http://www.paih.gov.pl/pl

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek narozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.wmarr.olsztyn.pl

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW


Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora powstało w 2005 roku i należy do ogólnopolskiej sieci Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - Partnerów PAIiIZ. WMCOI posiada doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, działającą według standardów PAIiIZ. Ten fakt potwierdza tytuł, którym może się posługiwać jako jedyny w województwie „Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowany Partner PAIiIZ S. A. 2014-2016”.

Inwestor zarówno krajowy jak i zagraniczny zainteresowany ulokowaniem swojej inwestycji na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego może liczyć na kompleksową obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego zaczynając od wyboru lokalizacji, przez system dostępnych zachęt inwestycyjnych na obszarze województwa po informacje o potencjalnych kooperantach, kadrze i sytuacji społeczno-ekonomicznej danej lokalizacji.

WMCOI pełni rolę „one stop shop” i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa, posiada też bazę kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.

 

Kontakt do COIE w województwie warmińsko-mazurskim:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
tel. +48 89 521-91-80, +48 89 521-91-90, +48 89 521-91-95,
fax. +48 89 521-91-79
http://warminsko-mazurskie.coie.gov.pl/pl/


Adres punktu informacyjnego:
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, pokój 22


Adres korespondencyjny:
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn


 

STREFY EKONOMICZNE, PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE:

 


Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - to obszar blisko 14 tys.  ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru nieruchomości główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom.

http://www.wmsse.com.pl/

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna - oferuje bogatą i zróżnicowaną ofertę inwestycyjną. Jest jednym z najlepiej przygotowanych infrastrukturalnie i najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. Świetna lokalizacja - w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej, bliskość granic Rosji, Litwy i Białorusi - jest ogromnym atutem Strefy.

http://www.ssse.com.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląski Park Technologiczny - znajduje się w Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji  w północnej części miasta Elbląga na obszarze Modrzewiny, będącej jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Polsce. Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych.

http://www.ept.umelblag.pl/

Olsztyński Park Naukowo-technologiczny -  to o miejsce dla przedsiębiorstw i instytucji naukowych, w którym stymuluje się i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem, wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy procesów inkubacyjnych. Park udostępnia  prawie 14 000 m² powierzchni, 140 pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie, 20 nowoczesnych jednostek laboratoryjnych,22  w pełni wyposażone, klimatyzowane sale konferencyjne, terminal do ładowania pojazdów  o napędzie elektrycznym

http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – misją parku jest wzrost konkurencyjności, ożywienie gospodarcze i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu, aktywizacja zawodowa lokalnej społeczności, wspieranie inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego, a także stworzenie centrum wspierania innowacji, rozwoju i transferu technologii, wsparcie innowacyjności  i podniesienie świadomości, i wiedzy przedsiębiorców w tym temacie, oraz zintegrowanie nauki, biznesu i instytucji okołobiznesowych.

http://technopark.elk.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości  - głównym  celem funkcjonowania Inkubatora jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw  z różnych sektorów gospodarki oraz wspieraniu już istniejących firm. Cele realizowane są poprzez: zapewnienie odpowiedniej powierzchni na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach,  oferowanie usług wspierających biznes, w tym: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne, tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

http://inkubatorbraniewo.pl/

 

Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych stwarza absolwentom Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  możliwość podejmowania działalności gospodarczej w bardzo dogodnym otoczeniu. Oferuje 35 pomieszczeń o powierzchni 15 m2 każde, z pełnym uzbrojeniem w media, zabezpieczeniem potrzeb socjalno-bytowych oraz pełnym specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie- jego celem głównym jest aktywizacja studentów i absolwentów wyższych uczelni do działania oraz propagowanie wśród nich przedsiębiorczości.

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu- jego celem  jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. W ramach tych inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez ogólnopolskie projekty, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy czy organizację otwartych warsztatów.

http://www.aip.pwsz.elblag.pl/


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii