INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Wpis do rejestru kwater agroturystycznych

Obowiązek wpisu do rejestru obiektów noclegowych na terenie Gminy Braniewo

 1. Co należy wiedzieć?

 • Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Braniewo.

Przedmiotową ewidencję prowadzi Wójt Gminy Braniewo.

 • Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
   

 • Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
   

 • Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
- nazwę i adres obiektu,
- informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
- informację o liczbie miejsc noclegowych.

 • Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organ prowadzący ewidencję o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych.

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście lub wyznaczony przez nią pełnomocnik.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie) zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (Urząd Gminy, pok. nr 14a)

 3. Karta informacyjna obiektu (Urząd Gminy, pok. nr 14a)

 1. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

  • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (przedsiębiorca uzyska to zaświadczenie w organie ewidencyjnym, którym jest gmina właściwa ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy) lub odpis wpisu do  rejestru przedsiębiorców KRS (przedsiębiorca uzyska wypis  w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym ze względu na właściwości terytorialną sądu w zależności od miejsca lokalizacji swojej siedziby).

 2. Pełnomocnictwo

- w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony (wraz z dowodem uiszczenia opłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa).

 

 1. Opłaty:

 • Wniosek oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

 • Wpis do ewidencji- nie podlega opłacie.

 • W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wypełnić wniosek wraz z jego załącznikami.

Krok 2

Wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie (sekretariat) w godzinach jego pracy lub przesłać pocztą lub kurierem na adres:


Urząd Gminy Braniewo

ul. Moniuszki 5

14 -500 Braniewo

 

Krok 3

Na podstawie złożonego kompletnego wniosku dokonywany jest wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Braniewo (zostaje założona karta ewidencyjna takiego obiektu i nadany numer).

Krok 4

Informacja o dokonanym wpisie do ewidencji zostaje przesłana na wskazany adres korespondencyjny.

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? 

  1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019, poz. 238 ze zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

 

Ankieta informacyjna innego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim ( nie będących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii