Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXIV Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 16 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanej nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przekazywanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęką.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Świętochowo na okres dłuższy niż 3 lata.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu położonej w obrębie Rodowo.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Braniewo obejmującego część obrębu geodezyjnego Rusy w Gminie Braniewo.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie.
 14. Przerwa 15 minut.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Braniewo na lata 2018-2024.
 16. Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Braniewo.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Braniewo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za usługę odbierania odpadów komunalnych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 104/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2026.
 22. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa