Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Zapraszamy Państwa na XXXIII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.


Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Braniewo:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobrowiec.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobrowiec.

7. Projekt uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie Szyleny.

8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

11. Przerwa 10 minut.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Braniewo na 2018 r.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2017-2025.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2026.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

20. Zakończenie obrad.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa