W porządku obrad piątkowej Sesji Rady Gminy znalazły się uchwały, podjęcie, których zainicjuje nowe działania w różnych dziedzinach życia społecznego. Władze gminy wspierają projekty, które prowadzą do rozwoju Gminy, a tym samym do poprawy, jakości życia mieszkańców.

Ważnym przedsięwzięciem będzie zadanie pod nawą „Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra”. Inwestycja realizowana będzie przez Powiat Braniewski z udziałem finansowym Gminy Braniewo. Na remont drogi w Żelaznej Górze, Gmina przeznaczy 145 tys. zł. Jest to droga, która służy naszym mieszkańcom w związku z tym, zasadne jest przeznaczenie środków na jej modernizację.

Rada Gminy podjęła również uchwałę o przystąpieniu do realizacji Projektu „Razem w przyszłość” mającego na celu aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie. Cele projektu realizowane będą poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie. Jednostką prowadząca będzie Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska” działającą w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Podczas piątkowej sesji omawiane były również inne inicjatywy, których ideą jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. By nasze zabytki zachować w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, Radni podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dwóm braniewskim kościołom: Cerkwi pw. św. Trójcy w Braniewie, która z powodu złego stanu technicznego została zamknięta przez nadzór budowlany oraz Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny  w Braniewie, w której trwają prace remontowe zabytkowych organów.

Miłym akcentem ostatniej sesji było złożenie gratulacji Sołtysom, którzy zajęli miejsca na podium w plebiscycie zorganizowanym przez Grupę WM, gdzie laureaci wybierani byli przez czytelników „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Przypomnimy, że SuperSołtysem powiatu braniewskiego został Pan Krzysztof Łacman - Sołectwo Zakrzewiec, a Brązowym Sołtysem został Pan Piotr Huk - Sołectwo Pęciszewo. Jeszcze raz gratulujemy!

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa