Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

plany inw

 

Tegoroczny budżet Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. Jest to najważniejsza uchwała, na której opierała się będzie działalność Gminy przez najbliższe 12 miesięcy. Zaufanie i poparcie wyznaczanych przez Wójta kierunków działania, jest wyrazem dobrej współpracy z Radą Gminy.

Wydatki w tym roku zaplanowane zostały na poziomie blisko 27 mln. zł., z czego wydatki inwestycyjne stanowią ponad 6 mln zł. i związane są z: wykonaniem projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach, przebudową dróg gminnych Krasnolipie-Grzędowo, Bemowizna - Szyleny oraz drogi w Młotecznie; budową wiat rekreacyjnych oraz zakupem specjalistycznego pojazdu bojowego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Największym planowanym przedsięwzięciem jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków szkół gminnych w Szylenach i w Lipowinie. Zadanie obejmuje wykonanie ocieplenia budynków, wymianę okien i instalacji C.O., montaż oświetlenie typu LED oraz paneli fotowoltaicznych. Inwestycja opiewa na kwotę sięgającą 3 mln zł.

Należy zaznaczyć, że realizacja zadań w tym roku opiera się głównie na środkach pozabudżetowych. Gmina aktywnie uczestniczy w konkursach, gdyż pozyskanie unijnego wsparcia jest szansą na lepszy rozwój, szczególnie dla gmin wiejskich, których niskie dochody nie pozwalają na realizację wielu przedsięwzięć.

W planowaniu budżetu, tradycyjnie już, mieli swój udział także mieszkańcy gminy. Podczas zebrań sołeckich zaplanowali, bowiem zadania, realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy rozdysponowali kwotę przekraczającą 330 tys. zł. z podziałem na poszczególne sołectwa. Aktywność, zaangażowanie i pomysły mieszkańców na rozwój swoich miejscowości są zaskakujące. Nie wszystko można zrealizować od razu, ale w miarę upływu lat obserwujemy jak zmieniają się poszczególne miejscowości z korzyścią dla mieszkańców i Gminy.

Oprócz zadań zaplanowanych w budżecie są już pomysły na kolejne przedsięwzięcia. Wiele planów związanych jest z opracowywaną właśnie Strategią rozwoju portów i przystani południowego brzegu Zalewu Wiślanego. Dokument ten jest wspólną inicjatywą ościennych samorządów w tym Gminy Braniewo. Celem przygotowania Strategii jest określenie aktualnych warunków funkcjonowania portów oraz barier i potrzeb z tego wynikających. Określone zostaną także cele i zadania, które mogą być w przyszłości realizowane w poszczególnych jednostkach. Kluczowy może być tu przekop Mierzei Wiślanej, z którym gminy nadzalewowe wiążą dalekosiężne nadzieje i plany.

Gmina Braniewo planuje także zlecenie opracowania koncepcji i przebudowy portu rybackiego w Nowej Pasłęce. Z pewnością znacznie poprawi to komfort pracy okolicznych rybaków, a także uatrakcyjni wizerunek miejscowości.

W tym roku, władze gminy chciałyby również przystąpić do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to ważny dokument określający politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania terenu. Będzie to krok w ustaleniu nowych kierunków rozwoju Gminy.

Wiele się dzieje, rok zapowiada się jak zwykle pracowicie i dynamicznie. Priorytetem jest realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających komfort życia lokalnej społeczności. Z roku na rok widać jak Gmina Braniewo nabiera nowych kształtów. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale na szczęście władzom nie brakuje pomysłów i zapału do pracy. Dobra współpraca Wójta i Rady Gminy jest nieodzownym elementem dobrze funkcjonującej i rozwijającej się naszej małej wspólnoty.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa