Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W dniu dzisiejszym w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Braniewo odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Braniewo.

Porządek obrad wyglądał następująco:

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 117/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2021-2025.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2021 rok.

Uchwała w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Gminy Braniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2022-2026"

Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 104/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rusy dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

PRZERWA

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Wola Lipowska.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanej nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanej nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanej nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Żelazna Góra.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Żelazna Góra.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Żelazna Góra.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Stępień.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Stępień.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Stępień.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Ułowo.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Klejnowo.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Stara Pasłęka.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gronówko.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Szyleny.

Zapytania i wolne wnioski.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Zakończenie obrad.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa