Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

W dniu 5 listopada 2021 r. przyjmowanie wnioskow dowodowych odbywać się będzie do godziny 11:30.

Granty PGR

Do 29 października 2021 r. do godziny 15:00 można składać wnioski (oświadczenia) na dofinansowanie sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Termin wynika z konieczności przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Urząd Gminy w Braniewie i wysyłania go do ministerstwa, dlatego dokumenty składane po tym terminie nie mogą być rozpatrywane.
 
Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:
 
- dziecko wskazane w oświadczeniu
zamieszkuje gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 
- dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
 
- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodziców uczniów szkół podstawowych oraz lub rodziców ucznia niepełnoletniego szkoły średniej. Pełnoletni uczniowie szkół średnich sami wypełniają oświadczenia oraz podpisują zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) będzie własnością Gminy Braniewo i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.
W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Braniewo.
 


Wnioski (oświadczenia) należy składać w Ewidencji Ludności, pokój nr 7, Urzędu Gminy w Braniewie.
 
Pliki do pobrania:
 
1. Regulamin https://www.gov.pl/attachment/564a05e5-da58-4338-ad75-7c0b86206a10
 
2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego  Załącznik nr 7
 
3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)  Załącznik nr 8
 
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 Wnioski (oświadczenia) dostępne są:
• w Urzędzie Gminy w Braniewie (Ewidencja Ludności, pokój nr 7),
• na stronie projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pytania i odpowiedzi https://www.gov.pl/attachment/39e964c3-e0d7-4103-bec8-dc797e8569f1

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 644 03 19, 55 644 03 25 w godz. 7:00-15:00.
 
Uwaga!! Złożenie wniosku (oświadczenia) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu komputerowego (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką). Ilość zakupionego sprzętu uzależnione jest od przyznanych środków finansowych Gminie Braniewo w ramach grantu PPGR.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa