Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 81/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2020-2025.
4. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2020 rok.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Wsi Żelazna Góra opracowanego w ramach
inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy
Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019r, pod hasłem "Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla - miejscem, w którym warto żyć...".
6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Braniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współwłaścicieli, udziału Gminy Braniewo w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Pasłęka.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu położonego w obrębie Wola Lipowska.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu położonego w obrębie Pęciszewo.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
12. PRZERWA 15 MINUT
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Krasnolipie na okres dłuższy niż 3 lata.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka na okres dłuższy niż 3 lata.
15. Uchwała w prawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Krasnolipie na okres dłuższy niż 3 lata.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Krasnolipie na okres dłuższy niż 3 lata.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Krasnolipie na okres dłuższy niż 3 lata.
19. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Braniewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
20. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja III”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
22. Uchwała w sprawie przyjęcia części dotacji w ramach projektu ,,Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja III" realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.
23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
25. Zakończenie obrad.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa