INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

- 25.06.2023 do 03.07.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec,

- 14.08.2023 do 22.08.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec.

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 800 zł. Szczegóły oferty w załączeniu.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 16 lat (tj. 2007 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Oferta

Dokumenty:

1. Oryginał zaświadczenia KRUS potwierdzające ubezpieczenie w KRUS wystawione na co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych (wzór);

UWAGA! Dokument z KRUS jest ważny 3 miesiące od daty kończącej dany turnus na którym dane dziecko uczestniczy.

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (karta 25.06 do 03.07, karta 14.08 do 22.08);

UWAGA! Rodzic wypełnia w karcie punkt II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

3. Regulamin podpisany przez uczestników kolonii i rodziców/ opiekunów prawnych (załącznik);

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez FSUSR (załącznik);

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez KRIR (załącznik);

6. dowód wpłaty na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - BNP Paribas Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu. Brak wpłaty jest jednoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy.

UWAGA:
- w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt
- w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy załączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania
- w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu,

Oświadczenia te wypełniają tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku których:
- widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem zimowiska,
- widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania);

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/534-05-67, 89/527-71-89 w godzinach 08:00-15:00.

Komplet dokumentów (oryginały) wraz z wpłatą na kolonie należy wysłać pocztą lub dostarczyć na adres biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn) w ciągu 5 dni roboczych od daty zapisania telefonicznego.

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie wykreślenie dziecka z listy uczestników.

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą
został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00zł na każdego uczestnika.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii