INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Braniewo o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego formularza do Urzędu Gminy Braniewo do dnia 10.07. 2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), dotyczącego usuwania nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Czynności związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków mogą wykonywać podmioty do tego uprawnione tj. przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie Wójta Gminy Braniewo do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Braniewo.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów na odbiór i transport nieczystości ciekłych z w/w uprawnionym przedsiębiorcą do prowadzenia takiej działalności na terenie gminy Braniewo, a także do pobierania dowodów rozliczeń za wykonaną usługę (paragony, faktury VAT) potwierdzających realizację usług zgodnie z wymaganą częstotliwością.

Osoby, które jeszcze nie podpisały umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych /osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, zobowiązane do niezwłocznego jej zawarcia z uprawnionym przedsiębiorcą.

Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na stronie internetowej. Informację w tym zakresie można również uzyskać w Urzędzie Gminy Braniewo.

W trakcie cyklu kontrolnego przypadającego na rok 2023 i 2024 będą prowadzone kontrole realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m.in. posiadania stosownych umów, dowodów korzystania z usług na podstawie zawartej umowy.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane jest opróżnianie zbiornika bezodpływowego. Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków będą zobligowani do okazania umowy i dowodów korzystania z usługi w zakresie odbioru osadów ściekowych z oczyszczalni. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać regularność dokonywanych odbiorów.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi:

-art. 5 ust. 6, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.)

Pouczenie

Za uchylanie się od określonych obowiązków, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach określonych w Kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Braniewo (pok. nr 15) lub

  • w poniższym artykule w zakładce Materiały

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do dnia 10.07. 2023 r. do:

  • Urzędu Gminy Braniewo – sekretariat

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo lub

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Materiały:

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję zez. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Karta ewidencyjna zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii