INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Braniewo o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego formularza do Urzędu Gminy Braniewo do dnia 10.07. 2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), dotyczącego usuwania nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Czynności związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków mogą wykonywać podmioty do tego uprawnione tj. przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie Wójta Gminy Braniewo do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Braniewo.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów na odbiór i transport nieczystości ciekłych z w/w uprawnionym przedsiębiorcą do prowadzenia takiej działalności na terenie gminy Braniewo, a także do pobierania dowodów rozliczeń za wykonaną usługę (paragony, faktury VAT) potwierdzających realizację usług zgodnie z wymaganą częstotliwością.

Osoby, które jeszcze nie podpisały umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych /osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, zobowiązane do niezwłocznego jej zawarcia z uprawnionym przedsiębiorcą.

Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na stronie internetowej. Informację w tym zakresie można również uzyskać w Urzędzie Gminy Braniewo.

W trakcie cyklu kontrolnego przypadającego na rok 2023 i 2024 będą prowadzone kontrole realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m.in. posiadania stosownych umów, dowodów korzystania z usług na podstawie zawartej umowy.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane jest opróżnianie zbiornika bezodpływowego. Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków będą zobligowani do okazania umowy i dowodów korzystania z usługi w zakresie odbioru osadów ściekowych z oczyszczalni. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać regularność dokonywanych odbiorów.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi:

-art. 5 ust. 6, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.)

Pouczenie

Za uchylanie się od określonych obowiązków, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach określonych w Kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Braniewo (pok. nr 15) lub

  • w poniższym artykule w zakładce Materiały

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do dnia 10.07. 2023 r. do:

  • Urzędu Gminy Braniewo – sekretariat

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo lub

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Materiały:

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję zez. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Karta ewidencyjna zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii