INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Za nami ostatnia przed Świętami Bożego Narodzenia sesja Rady Gminy Braniewo. Tradycyjnie w jej trakcie Wójt Gminy Braniewo przedstawił przed Radnymi sprawozdanie z działalności między sesjami, a także podsumował miniony rok. Radni głosowali dziś nad szeregiem ważnych uchwał.

 

Jednym z punktów obrad było też głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2024-2028 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2024 rok w oparciu m.in. o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Komisji Rewizyjnej.
Wójt Gminy Jakub Bornus dokonał podsumowania ubiegłorocznych inwestycji, podkreślając ich znaczenie dla mieszkańców, nie tylko inwestycji infrastrukturalnych (m. in. kanalizacje, drogi itd.), ale także wspierających rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej w Gminie Braniewo.
Gratulacje Wójtowi Gminy w imieniu całej Rady oraz wszystkich Sołtysów złożył Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Stanisław Żołędziewski. Wójt podziękował wszystkim za zaufanie oraz za dotychczasową owocną i wzorową pracę na rzecz mieszkańców Gminy Braniewo.
Po sesji Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy zaprosił wszystkich do stołu gdzie wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem i popłynęły serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Dziękujemy lokalnemu Kołu Gospodyń Wiejskich „Zgodni” za pomoc w przygotowaniu sesji, wystroju sali i świątecznego poczęstunku.
Wiele się dzieje ale przyszły rok zapowiada się bardzo pracowicie i dynamicznie. Ambitne zadania będą wymagały dużego zaangażowania i pracy. Priorytetem jest realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających komfort życia lokalnej społeczności.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Braniewo na lata 2024-2028.
5a. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
5b. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 122/Vlll/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Moniuszki 22B.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2024-2028.
• Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2024 rok
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 115/VIII/2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2023-2028.
8. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2023 rok.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii