INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Braniewo.
Oprócz tradycyjnego otwarcia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo Stanisława Żołędziewskiego, informacji Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami, podjęciem ważnych uchwał to jeszcze nastał miły akcent z myślą o wszystkich obecnych na sali Pań, otóż otrzymały one piękne czerwone róże i popłynęły ciepłe życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia !

 

Porządek obrad XLII Sesja Rady Gminy Braniewo wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w miejscowości Rogity.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w miejscowości Żelazna Góra.
7. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Rudłowo.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rudłowo.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanej nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu w obrębie Bobrowiec.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Szyleny, zbywanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu w obrębie Szyleny.
13. PRZERWA
14. Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Braniewo na rok 2023 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
15. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Braniewo, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
16. Uchwała w sprawie zmiany w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Braniewo.
17. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Braniewo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za usługę odbierania odpadów komunalnych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rodowo dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.
19. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 115/VIII/2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2023-2028.
21. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2023 rok.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii