Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

z dnia 22 czerwca  2018 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu braniewskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855,z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Określa się:

 • obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Posady, obejmujący miejscowości, w ich granicach administracyjnych:
 1. a) w gminie Pieniężno: Białczyn, Posady, Kiersiny ,Piotrowiec i Gaudyny,
 2. b) w gminie Płoskinia: Wysoka Braniewska

2)obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący miejscowości, wich
granicach administracyjnych:

 1. a) w gminie Pieniężno: Pakosze, Brzostki, Kajnity, Żugienie , Łajsy, Pajtuny, Pieniężno,
  Wyrębiska, Gajle,
 2. b) w gminie Płoskinia : Strubno, Tolkowiec, Łojewo, Długobór, Podlechy, Pielgrzymowo,
  Płoskinia, Demity, Lubnowo, Jarzębiec,
 3. c) w gminie Lelkowo : Słup , Krzekoty, Miłaki, Bieńkowo, Dębowiec, Lelkowo, Lutkowo,
  Wyszkowo, Przebędowo, Kildajny, Wilknity, Wola Wilknicka, Wilknicki Młyn, Wołowo,
  Nałaby, Giedawy, Perwilty
 4. d) w gminie Braniewo: Gronówko, Krzewno, Krasnolipie, Grzędowo, Mikołajewo, Strubiny,
  Kiersy, Zakrzewiec, Grodzie, Lipowina, Goleszewo, Wola Lipowska

§2.

Na obszarze, októrym mowa w§ 1pkt. 1, zakazuje się:

 • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie;
 • przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie;
 • transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie;
 • organizowania odłowów zwierząt;
 • wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie;
 • organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
 • wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie;

§3.

Na obszarze, októrym mowa w§ 1pkt.1nakazuje się:

 • oczyszczenie, odkażenie, ajeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a)zwierząt,

b)tusz,

c)pasz,

d)nawozów naturalnych,

e)przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2)zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, wszczególności odkażanie rąk iobuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub zniego wychodzące;

3)niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii wBraniewie przez posiadaczy świń owszystkich przypadkach padłych lub chorych świń wgospodarstwie;

4)oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych iprywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic znapisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne zodległości co najmniej 100m, anapisy czytelne.

5)umieszczenie na drogach wylotowych zmiejscowości, w której wystąpiło ognisko oraz innych miejscach wskazanych przezPowiatowego Lekarza Weterynarii wBraniewiemat dezynfekcyjnych  utrzymywanych w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego ;

6)umieszczenie przed wszystkimi obiektami, wktórych przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wBraniewiei utrzymywanie ich w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

7)pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego wpomieszczeniu.

§4.

Na obszarze, októrym mowa w§ 1pkt2zakazuje się:

 • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń zgospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii wBraniewie;
 • transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, zwyłączeniem dróg wgospodarstwie;
 • organizowania odłowów zwierząt,

§5.

Na obszarze, októrym mowa w§ 1pkt2nakazuje się:

 • oczyszczenie, odkażenie, ajeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a)zwierząt,

b)tusz,

c)środków żywienia zwierząt,

d)nawozów naturalnych,

e)przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2)zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, wszczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub zniego wychodzące;

3)niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza WeterynariiwBraniewieprzez posiadaczy świń owszystkich przypadkach padłych lub chorych świń wgospodarstwie;

oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych tablic znapisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne zodległości co najmniej 100m, anapisy czytelne.

§6.

Nakazy izakazy, októrych mowa w§ 2- 5, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, októrych mowa w§ 1.

§7.

Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Braniewskiego, Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Zarządowi Dróg Powiatowych wBraniewie , Powiatowemu Komendantowi Policji wBraniewie, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej wBraniewie, Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieniężno oraz Wójtom Gminy Braniewo, Lelkowo i Płoskinia.

§8.

Burmistrz Miasta i Gminy PieniężnoiWójtowieGminBraniewo,  Lelkowo i Płoskinia oznaczą obszar zapowietrzony wsposób określony w§ 3pkt4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń wsposób określony w§ 5pkt4.

§9.

Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem podania do wiadomości publicznej wsposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Pieniężno,Braniewo,  Lelkowo i Płoskinia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wBraniewieTadeusz Zakrzewski


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa