Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podaje do konsultacji społecznych informacje

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r. Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. (w 1 litrze środka ochrony roślin 480 g substancji diflubenzuron) W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.
Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C. (FSC-POL-30-001-EN-FSC).

Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia02.03.2018 r. etykieta w załączeniu (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w wyszukiwarce pod adresem:

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin/Etykiety-C-D

Dimilin 480 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w Polsce na obszarach leśnych przeciwko: brudnica mniszka, barczatka sosnówka, boreczniki sosnowe, strzygonia choinówka, osnuja gwiaździsta szkodnikom liściożernym sosny. Maksymalna dawka tego środka wynosi 0,1 litra środka na 1 ha uprawy leśnej. Oznacza to, że w trakcie zabiegu wykonanego tym środkiem wprowadzamy do środowiska 48g aktywnej substancji diflubenzuron na 1 ha.
Dimilin 480 SC.

  • W stosunku do ludzi bezpośrednio pracującej przy mieszaniu środka morze powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przy zastosowaniu środków ochrony osobistej BHP, brak jest zagrożenia dla ludzi.
  • Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
  • Środek jest toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

W tym celu minimalna granica zastosowania środka to 30 metrów od brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych.

W lasach warunek spełniony pola zabiegowe oddalone są od zbiorników wodnych nie mniej niż 100 metrów. W oparciu o przepisy wewnętrzne LP na granicy woda las zalecane jest zakładanie stref przejściowych tak zwanych ekotonów. Optymalna strefa przejściowa powinna wynosić 10 do 15 metrów jej szerokość jest jednak zależna od żyzności otaczających siedlisk leśnych. Im siedliska uboższe tym pas buforowy pomiędzy wodą a uprawą leśną szerszy.

Dlaczego właśnie Dimilin 480 SC?

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach). Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach).

Szkodniki liściożerne sosny są stale obecne w ekosystemach leśnych. ich szkodliwe działanie uaktywnia się w chwili gwałtownego zwiększenie się liczebności populacji. Przewidywane zagrożenie drzewostanów spowodowane występowaniem między innymi brudnicy mniszki w 2018 r. szacuje się na powierzchni 15,800 tyś. ha. Szacuje się że owady wystąpią w liczebności zagrażającej trwałości drzewostanów, której ograniczenie możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu skutecznego środka ochrony roślin. Do rozpylania środka na gruncie stosowany będzie wyłącznie sprzęt agrolotniczy (z użyciem atomizerów AU 5000). W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania zagrożenia na obszarach leśnych będących w zarządzie RDLP w Gdańsku na podobnym poziomie. Szkodniki liściożerne występują na całym obszarze RDLP w Gdańsku stąd wniosek obejmuje cały teren w zarządzie RDLP tj. 293 390,00 ha.

Nadmierne występowanie owadów liściożernych sosny, żer ich gąsienic prowadzi do redukcji aparatu asymilacyjnego drzew. W przypadkach gradacyjnego występowania szkodników żery gąsienic owadów szkodliwych prowadzą do redukcji koron drzew to z kolei powoduje osłabienie drzew i drzewostanów. W przypadku pełnych żerów szkody powodują powierzchniowe zamieranie całych drzewostanów. Stąd decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o zastosowaniu środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w akcjach ratowniczych mających nie dopuścić do nadmiernego rozwoju populacji owadów tej grupy szkodników.

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w terminie do 14 maja2018 r.
(45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji) pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2008 z dnia 22.01.2008 r.zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2008 z dnia 22.01.2008 r.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa