Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXVII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przekazywanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Braniewo na lata 2018-2021”.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Przerwa 15 minut.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
 17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Braniewo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 19. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Braniewo za 2017 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa