Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXVII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przekazywanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Braniewo na lata 2018-2021”.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Przerwa 15 minut.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
 17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Braniewo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 19. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Braniewo za 2017 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa