Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXVII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przekazywanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Braniewo na lata 2018-2021”.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Przerwa 15 minut.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
 17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Braniewo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 19. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Braniewo za 2017 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa