Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Uroczysty i wyjątkowy przebieg miała ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy, która odbyła się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  na 2018 rok. Po zakończeniu obrad władze Gminy, Sołtysi i kierownicy jednostek współpracujących z Gminą zasiedli przy wspólnym stole wigilijnym. Była to okazja do wspólnego kolędowania oraz podsumowania minionych wydarzeń związanych z działalnością gminy. W tym roku nasze tradycyjne spotkanie opłatkowe uświetnił występ zespołu muzycznego Ton Lira.

Wójt w swoim sprawozdaniu przypomniał zrealizowane w tym roku zadania, wśród których były: termomodernizacja szkół gminnych, zakup wozu strażackiego na wyposażenie jednostki OSP Żelazna Góra, remonty dróg: Bemowizna-Szyleny, Grzędowo-Krasnolipie, Młoteczno oraz współfinansowanie remontu drogi w Żelaznej Górze. Gmina pozyskała dofinasowanie na remonty świetlic w Grzechotkach i Gronowie. W ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zrealizowana została budowa wodociągu Maciejewo-Zakrzewiec oraz kanalizacji Maciejewo-Lipowina. W trakcie budowy jest stacja uzdatniania wody w Szylenach Osadzie. W mijającym roku podpisaliśmy również umowę na budowę ścieżki rowerowej ze Stępnia do Fromborka.

Wójt podsumował także zadania promocyjne, które świadczą o podejmowaniu przez Gminę wielu działań, wspierających różne dziedziny życia społecznego. Jest to bardzo ważne, gdyż integracja i wspólna zabawa zachęcają mieszkańców do pracy na rzecz rozwoju Gminy.

Przyszłoroczny budżet Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. Jest to najważniejsza uchwała, na której opierała się będzie działalność Gminy przez najbliższe 12 miesięcy. Wydatki inwestycyjne obejmują m.in.: budowę pięciu sieci wodociągowych na odcinkach: Zakrzewiec-Kiersy, Bobrowiec, Szyleny Kolonia, Podgórze, Zgoda-Rusy; wykonanie projektów trzech sieci wodociągowych: Marcinkowo-Brzeszczyny, Lipowina-Strubiny, Zawierz-Wielewo oraz sieci kanalizacyjnej Marcinkowo-Brzeszczyny; remont drogi osiedlowej w Lipowinie wraz z montażem oświetlenia i ławek, modernizację świetlic w Świętochowie, Gronowie i Grzechotkach oraz remont mostu zwodzonego w Nowej Pasłęce. Przyszłoroczne inwestycje obejmują również rewitalizację parku w Lipowinie, w ramach której będziemy upamiętniali 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przy tej okazji nadany zostanie patronat oraz sztandar szkole podstawowej w Lipowinie.

Realizacja zadań w przyszłym roku opiera się głównie na środkach pozabudżetowych, w związku z czym Gmina aktywnie uczestniczy w organizowanych konkursach. Pozyskanie środków unijnych ma duże znaczenie i jest szansą na lepszy rozwój szczególnie dla gmin wiejskich, których niskie dochody nie pozwalają na realizację wielu przedsięwzięć.

W przyszłym roku zaplanowane są kolejne wspólne inwestycje realizowane w porozumieniu z Powiatem Braniewskim: budowa zatok autobusowych i chodnika w Bemowiźnie, remont drogi na odcinku Rogity-Świętochowo, remont drogi do Zawierza oraz rewitalizacja chodnika w Rudłowie.

W ramach przyszłorocznej przebudowy drogi wojewódzkiej 504 zaplanowana jest także budowa chodnika z Braniewa do Stępnia, w czym Gmina Braniewo będzie miała swój udział finansowy.

Ważnym elementem przyszłorocznego budżetu jest wdrożenie projektu „ Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo”. Wartość zadania opiewa na kwotę sięgającą 600 tys. zł. z czego Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie odpowiadającej 85% wartości inwestycji. Projekt obejmuje m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie.

Tradycyjnie już, swój udział w przygotowywaniu budżetu mieli także mieszkańcy gminy. Podczas zebrań sołeckich zaplanowali zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. Mieszkańcy rozdysponowali kwotę przekraczającą 350 tys. zł. z podziałem na poszczególne sołectwa.

Wiele się dzieje, przyszły rok zapowiada się jak zwykle pracowicie i dynamicznie. Ambitne zadania będą wymagały dużego zaangażowania i pracy. Priorytetem jest realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających komfort życia lokalnej społeczności. Z roku na rok widać jak Gmina Braniewo nabiera nowych kształtów. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale na szczęście władzom nie brakuje pomysłów i zapału do pracy. Dobra współpraca Wójta i Rady Gminy jest nieodzownym elementem dobrze funkcjonującej i rozwijającej się naszej małej wspólnoty.

Kierujemy słowa podziękowania w stronę Pani Kaliny Jakimczuk oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy za okazaną pomoc w przygotowaniu spotkania wigilijnego. Dziękujemy również zespołowi muzycznemu za dostarczenie pięknych wrażeń i wprowadzenie świątecznej atmosfery podczas wspólnego kolędowania.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa