Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XV Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 11 marca 2016 r. o godz.10:00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Braniewo.

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Braniewo dnia 11 marca 2016 roku

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

6. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przekazywanej nieodpłatnie nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Jarocin.

11. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

12. Przerwa 15 minut.

13. rojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zakrzewiec.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z zasobu Agencji Mienia Wojskowego.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęka.

16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody dębu szypułkowego znajdującego się w obrębie Wola Lipowska.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w zespole szkół prowadzonym przez Gminę Braniewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

19. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Braniewo.

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Braniewo na lata 2016-2024.

21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1377N Nowa Pasłęka-Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską etap 2”.

22. Przerwa 10 min.

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia Rady Gminy Braniewo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2016 – 2025 r.

25. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.

27. Zapytania i wolne wnioski.

28. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

29. Zakończenie obrad.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa