Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

Zapraszamy Państwa na XII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 13 listopada 2015 r. o godz.10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Braniewo dnia 13 listopada 2015 roku

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół prowadzonym przez Gminę Braniewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wola Lipowska.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

14. Przerwa 15 minut.

15. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.

17. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Garbina dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięcia.

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/VII/2014 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2015 – 2025 r.

20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2015 rok.

21. Zapytania i wolne wnioski.

22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

23. Zakończenie obrad.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa