Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Zapraszamy Państwa na III Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 15 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Otwarcie obrad:

 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2019 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/VIII/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2019-2025.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Braniewo na 2019 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia części dotacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomoc Społecznej w Braniewie do realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia części dotacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
 12. Przerwa 15 minut.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Braniewo dotyczących podziału i likwidacji oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Braniewo.
 14. Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 3/VI/2012 Rady gminy Braniewo z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia Gminy Braniewo do Stowarzyszenia Żuławy.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Zakrzewiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Szyleny na okres dłuższy niż 3 lata.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku gospodarczego położonego na działce znajdującej się w obrębie Pęciszewo.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności działki gruntu położonej w obrębie Rogity.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku gospodarczego położonego na działce znajdującej się w obrębie Pęciszewo.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 24. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa