Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Braniewo

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. dotycząca zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) nakładając zarówno na gminę jak i na jej mieszkańców nowe obowiązki. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi, ustanawia nowe zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odpłatności za te usługi. Gmina jest zobowiązana wprowadzić nowy system do dnia 1 lipca 2013 r.

 

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa