Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

GMINA BRANIEWO PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Braniewo położona jest w powiecie braniewskim. Od północy graniczy z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). Od północnego zachodu naturalną granicą gminy jest Zalew Wiślany. Na terenie Gminy zlokalizowane są 2 przejścia Graniczne z Rosją:  w Gronowie  i w Grzechotkach.

Gmina posiada dobrze rozwinięty system komunikacji drogowej oparty o system dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zapewniający powiązania poszczególnych miejscowości z siedzibą gminy, powiatu i województwa. Głównym powiązaniem gminy z gminami sąsiednimi oraz sąsiednimi jednostkami miejskimi i województwem są drogi krajowe: nr S22, nr 54 oraz drogi wojewódzkie nr 507 i nr 504.
Przez tern gminy przebiega drugorzędna linia kolejowa nr 204 relacji Malbork-Braniewo, a także linia kolejowe: Berlin-Szczecin-Gdańsk-Elbląg-Braniewo- Kaliningrad z przejściem granicznym w Braniewie.

 

OFERTA INWESTYCYJNA

 

Wersja w języku angielskim

Galeria zdjęć działek

 

OFERTA HALI PRODUKCYJNEJ

Na działce nr 204/1 powstało Centrum Logistyczne do przerobu zrębek na pył drzewny -biomasy, w którym miała się odbywać przeróbka odpadów leśnych w postaci gałęzi i zrębek, pochodzących z oczyszczania i pielęgnacji lasów. Prawo własności nieruchomości obejmuje: - grunty o powierzchni 2,6520 ha  z zabudową, - budowle uzbrojenia terenu w sieci wod-kan-deszcz i e.e., - drogi i place. Całość tworzy zorganizowany funkcjonalnie jednolity zespół.
Na terenie nieruchomości zaplecze socjalno-biurowe tworzą budynki kontenerowe posadowione na płytach fundamentowych. Obiekty te podłączone są do sieci kanalizacyjnej. Place utwardzone i hala magazynowa pozwalają na magazynowanie materiałów masowych. Teren nieruchomości pozwala na jego dalszą rozbudowę zależnie od potrzeb rynku bez ingerencji w funkcje już realizowane. Lokalizacja nieruchomości przy granicy Unii  Europejskiej z  Rosją,  ma szczególnie korzystne znaczenie dla prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej.

Budynki na nieruchomości:
- hala magazynowa
- kontener kotłowni
- budynek - kontener biurowy
- budynek - kontener socjalny
- waga samochodowa z kontenerem do obsługi wagi
- silos betonowy o pojemności 1600m

Budowle na nieruchomości:
- drogi i place
- przyłącze wodociągowe
- sieć hydrantowa
- kanalizacja deszczowa z dróg i palców
- kanalizacja sanitarna
- sieć kanalizacyjna z przepompownią ścieków
- linia energetyczna
- oświetlenie terenu

Pozostałe budowle:
- Ogrodzenie

Całość stanowi teren płaski, zabudowany obiektami magazynowo-gospodarczymi oraz biurowo-socjalnymi, zagospodarowany placami i drogami utwardzonymi, uzbrojony oraz ogrodzony. Dojazd do nieruchomości drogą gminną.
Gmina Braniewo posiada dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez Zalew Wiślany i Cieśninę Pilawską, rzekę Szkarpawę, Wisłę do portu w Gdańsku.  Tereny te położone wzdłuż rzeki Pasłęki i jej dopływów stanowią część wielkoprzestrzennego i ekologicznego systemu obszarów chronionych zwanego Zielonymi Płucami Polski.
Poprzez port we Fromborku z gminy Braniewo- korzystając z dróg, połączeń drogowych oraz kolejowych - istnieją możliwości korzystania z linii promowych łączących z Elblągiem, Krynicą Morską oraz Kaliningradem.
Przez gminę Braniewo przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Stanowią one najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Rosją, Litwą, Łotwą i Estonią, co stwarza warunki do międzynarodowych kontaktów. Trwa odbudowa tzw. „berlinki" - trasy szybkiego ruchu Elbląg - Kaliningrad z przejściem drogowym w Grzechotkach. Przesądza to m. in. o umożliwieniu rozwoju infrastruktury hotelarskiej, gastronomicznej, logistycznej w gminie Braniewo Granica z Rosją stanie się wschodnią granicą Unii Europejskiej. Obecne drogowe i kolejowe przejście graniczne w Gronowie będzie czynne nadal, mobilizując inwestorów do lokowania swego kapitału przy najkrótszym połączeniu kolejowym północnej Polski ze wschodem.
Głównym ośrodkiem administracyjnym jest miasto Braniewo. Dominującą sferą działalności gospodarczej jest rolnictwo i częściowo rybołówstwo. Korzystne położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki, szczególnie duża szansa jest dla agroturystyki. Wejście Polski  do Unii  Europejskiej  stworzyło na terenie gminy możliwości rozwoju gospodarczego /działalności transportowej, obiektów logistycznych, przetwórczych itp./ wykorzystując uczestnictwo w wymianie międzynarodowej.

 

Galeria zdjęć hali

 

WSPÓŁPRACA Z WARMIŃSKO-MAZURSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Przedstawione tereny i oferta hali produkcyjnej stanowią własność osób prywatnych, które wyraziły wolę rozpowszechnienia swoich ofert za pośrednictwem Gminy Braniewo.

Tworząc ofertę inwestycyjną Gmina Braniewo nawiązała współprace z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Dzięki czemu tereny oferowane przez mieszkańców Gminy Braniewo znalazły się w znanym portalu inwestycyjnym Warmii i Mazur.

Zachęcamy do odwiedzenia strony.

http://www.investinwarmiaandmazury.pl

 

Informacja o WMARR

Informacja o WMARR w języku angielskim

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedstawionej oferty inwestycyjnej można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu: 55 644 03 03 / 55 644 03 12.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa