Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Zapraszamy Państwa na XXXVI Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli jednostek współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szyleny.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gronowo.
 10. Projekt uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie Świętochowo.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Rusy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zakrzewiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 13. Przerwa 15 minut.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lat.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo”.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo”.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 21. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa