Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Sesja

Zapraszamy Państwa na XXI Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 18 listopada 2016 r. o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Braniewo dnia 18 listopada 2016 roku

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Wola Lipowska.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Wola Lipowska.
 9. Przerwa 15 minut.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rusy.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tolkmicko na wykonanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.”
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 15/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w zespole szkół prowadzonym przez Gminę Braniewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i
  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz.Urz. Woj. Warm.Mazur. z 2016 r. poz. 3374).
 14. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych.
 15. Projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Braniewo.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 18. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ulg w podatku dla gospodarstw posiadających licencję gospodarstwa szkoleniowego.
 19. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów zarządzenia poboru podatku w sprawie inkasa, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i zwolnień w podatku od posiadania psów.
 20. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej.
 21. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 22. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 25. Przerwa 10 minut.
 26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Program współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017-2022.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2016 – 2025 r.
 29. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2016 rok.
 30. Zapytania i wolne wnioski.
 31. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 32. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa