Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Zapraszamy Państwa na XVIII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2016 r. o godz.10:00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Braniewo.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Braniewo dnia 16 czerwca 2016 roku:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rodowo na okres dłuższy niż 3 lata.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wola Lipowska.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku stanowiącego pomieszczenie pomocnicze lokalu mieszkalnego.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Żelazna Góra na okres dłuższy niż 3 lata.
 11. Przerwa
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych.
 13. Projekt uchwały w sprawie skargi na Sołtysa Sołectwa Gronowo.
 14. Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Braniewo”.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2016 – 2025r.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Braniewo na 2016 rok.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa