Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

 

 

Zapraszamy Państwa na VIII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się 29 maja 2015 r. o godz.10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD VIII SESJI RADY GMINY BRANIEWO DNIA 29 MAJA 2015 ROKU

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.

 7. Projekt uchwały w sprawie zwrotu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w obrębie Rodowo.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stępień.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynków gospodarczych położonych w obrębie Szyleny na okres dłuższy niż 3 lata.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Zawierz na okres dłuższy niż 3 lata.

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynku położonego w obrębie Rusy na okres dłuższy niż 3 lata.

 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa w obrębie Szyleny.

 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

 14. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych.

 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 34/VI/2013 Rady Gminy Braniewo z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Braniewo.

 16. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 17. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 18. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 19. Przerwa 15 minut.

 20. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie, zamiaru przeniesienia siedziby głównej Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo do Lipowiny oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo.

 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/VII/2014 Rady Gminy Braniewo z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków komisji Rady Gminy Braniewo.

 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/VII/2014 Rady Gminy Braniewo z dnia Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2015 – 2025 r.

 23. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 24. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy za 2014 rok.

 25. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Braniewo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

 26. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

 27. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 28. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Braniewo za 2014 rok.

 29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 30. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

 31. Zapytania i wolne wnioski.

 32. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 33. Zakończenie obrad.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa