Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus, w imieniu organizatorów, serdecznie zaprasza wszystkich na "4 RAJD PIESZY „PIERWSZA POMOC” w ramach 28 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY" !

Niżej regulamin rajdu:

1. ORGANIZATOR:

Braniewski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

przy Hufcu Braniewo Związku Harcerstwa Polskiego

im. Mikołaja Kopernika

WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Burmistrz Miasta Braniewo;

- Wójt Gminy Braniewo;

- Braniewskie Centrum Kultury;

- Nadleśnictwo Zaporowo;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowinie;

- Harcerski Klub Ratowniczy „PULS”;

- Harcerski Klub Turystyczny „WARM”.

2. CELE RAJDU:

 • czynny udział w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

 • pogłębianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy;

 • promocja walorów krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych powiatu braniewskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Braniewo;

 • popularyzacja turystyki pieszej, aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz szerzenie kultury turystyki i racjonalnego korzystania z przyrody.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w rajdzie jest nieodpłatny. W rajdzie mogą brać udział wszystkie chętne osoby, które stawią się w sobotę 11 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 na starcie i wpiszą się na listę uczestników rajdu. Zapraszamy każdą zainteresowaną osobę, rodziny i zorganizowane grupy. Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w rajdzie jest opieka osoby dorosłej. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

W ramach rajdu można otrzymać naklejkę z serduszkiem WOŚP, po uprzednim wrzuceniu dowolnej kwoty do puszki WOŚPW tym roku pieniądze zbierane są dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

W trakcie rajdu każdy uczestnik bezwzględnie powinien przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych. Koniecznym jest posiadanie odblasków.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika trasy;

 • przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku;

 • bezzwłocznego zgłaszania kierownikowi trasy wszelkich niedyspozycji zdrowotnych;

 • zachowania proekologicznego.

W trakcie trwania rajdu:

 • czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik trasy;

 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu osobom trzecim;

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

4. TERMIN I TRASA RAJDU:

Rajd odbędzie się w sobotę 11 stycznia 2020r. w godz. 9.00 – 16.00.

Trasa rajdu pieszego /około 10 km/ - Braniewo - Rosiny - Braniewo. W zależności od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników, a także pomysłowości organizatorów trasa rajdu może być wydłużona, skrócona lub zmieniona. START godz. 9.00 - Braniewskie Centrum Kultury – przed wejściem do Biblioteki Miejskiej. META godz. 16.00 - Braniewskie Centrum Kultury.

 W ramach rajdu organizatorzy zapewniają:

 • potwierdzenie zaliczenia punktów na odznaki turystyczne;

 • zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone przez instruktorów z Harcerskiego Klubu Ratowniczego Puls Braniewo;

 • nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Braniewo za aktywny udział w rajdzie i konkursie z udzielania pierwszej pomocy. Laureaci nagrody otrzymają podczas gali 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która rozpocznie się w niedzielę 12 stycznia 2020r. o godz. 12.00 w Braniewskim Centrum Kultury;

 • ognisko na terenie kompleksu leśnego Rosiny;

 • niespodzianki.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa