Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Braniewo odbyła się X Sesja Rady Gminy Braniewo.

PORZĄDEK OBRAD
X SESJI RADY GMINY BRANIEWO
DNIA 22 LISTOPADA 2019 ROKU

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
6. Uchwały Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/VIII/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2019-2025.
7. Uchwała Nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2019 rok.
8. Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Przerwa 15 minut.
10. Uchwała Nr 76/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Zakończenie obrad.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa